Language Selector

Blogs

RSS

Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu 4 nhiệm vụ rõ ràng để thực hiện mục tiêu trên, bao gồm nhiệm vụ truyền thông; nhiệm vụ chỉ đạo điều hành; nhiệm vụ phối hợp liên ngành với tất cả các đơn vị để thực hiện kế hoạch; đặc biệt, tăng cường khâu đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong các cơ sở giáo dục… Trong kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra mục tiêu...